Privacyverklaring

Partijen en voorwerp

Sepsibel VZW (hierna “Sepsibel” of de “Verwerkingsverantwoordelijke”)
Adres: Egelantierenstraat 29
8020 Oostkamp
E-Mail: info@sepsibel.be
Website: www.sepsibel.be

Sepsibel houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei.
Dit privacybeleid heeft tot doel de gebruikers op transparante wijze te informeren over de website
met adres www.sepsibel.be (hierna vermeldt als de “website”) en over de wijze waarop Sepsibel
persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.
Als u lid of supporter wordt van Sepsibel, een gift doet, of om een andere reden persoonsgegevens
verschaft (bijvoorbeeld door ons via e-mail te contacteren), geeft u uitdrukkelijk toestemming on uw
gegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

Doel en aard van de gegevens

Naar aanleiding van uw lidmaatschap of contacten met Sepsibel, worden volgende
persoonsgegevens verwerkt (=opgeslagen, bewaard, gebruikt,…)

 • Naam
 • E-mail adres
 • Motivatie om contact met ons op te nemen: patiënt, familie/kennis van patiënt
  Uw naam en e-mailadres worden gebruikt voor het beantwoorden van vragen of oproepen en
  verdere contacten (uitnodiging online contact) indien u dat wenst.
  Uw naam en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen van events
  georganiseerd door Sepsibel of European/Global Sepsis Alliance of voor het verstrekken van
  informatie b.v. in de vorm van nieuwsbrieven.
  Afmelding voor deze mailings is mogelijk via de afmeldlink onderaan de communicatie.
  In de hoedanigheid dat een andere partij ons om contactgegevens verzoekt met als doel de strijd
  tegen sepsis (b.v. vrijwilliger voor getuigenis op een sepsis congres), zullen wij dit enkel doen met uw
  uitdrukkelijke toestemming.

Bewaartermijnen

De vereniging verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop daarvan. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal Sepsibel uw persoonsgegevens vernietigen en/of anomiseren, tenzij op grond van de wet (bijvoorbeeld omwille van vzw of de fiscale wetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

Om uw persoonsgegevens te beschermen heeft Sepsibel passende technische en organisatorische
maatregelen getroffen. Op die manier worden uw persoonsgegevens beschermd tegen
ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen opzettelijk verlies, vernietiging of
beschadiging.

Inzagerecht,verwijdering, klachten en vragen

 • Inzagerecht: via de info@sepsibel.be kan u verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te
  onvangen, te wijzigen of te verwijderen. Sepsibel zal uw verzoek steeds meteen in
  behandeling nemen en u, binnen de maand na ontvangst, informeren over het gevolg dat
  eraan is gegeven.
 • Als u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zoals
  hierboven beschreven, dan kan u eveneens contact opnemen met info@sepsibel.be.
  Sepsibel zal uw verzoek steeds meteen in behandeling nemen en u, binnen de maand na
  ontvangst, informeren over het gevolg dat eraan is gegeven.
 • Als u klachten heeft over de manier waarop Sepsibel uw persoonsgegevens verwerkt of uw
  verzoeken behandelt, kan u contact opnemen met info@sepsibel.be. Indien dit niet leidt tot
  een oplossing kan u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om klacht in te dienen bij de
  Privacy Commisie of beroep doen op een bevoegde rechter.

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd en wordt op de website bekend gemaakt. Het is aangeraden
deze privacyverklaring regelmatig te consulteren.